Střediska: Šumbor-Netřebice 724 966 263 | Hájka-Sány 724 084 603 | otevřeno Po - Pá, 07:00 - 15:30 hod

Projekty a dotace

Logo EU

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015359:

„Energetické úspory ve společnosti Š U M B O R , spol. s r.o.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu recyklace stavebních odpadů a nakládání se stavebními materiály společnosti Š U M B O R , spol. s r.o. Energetických úspor bude dosaženo vyřazením kolového nakladače a jeho nahrazení energeticky a technologicky efektivnějším strojem. Dále dojde k výměně drtiče stavebních odpadů a jeho nahrazení energeticky efektivnější variantou s obdobným výkonem. Místem realizace projektu je areál stavební a recyklační deponie v Hájkách - Sánech, který se rozkládá na pozemcích St.97, St.210, St.223, St.224, 386/28, 386/34, 386/35, 386/36, 386/37, 386/38, 386/39, 879/7 v k.ú. Sány, okres Nymburk.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i spotřeba ostatních provozních kapalin (např. v hydraulických systémech) se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady zpracovatelského procesu. Příčinami problému je velká zastaralost současných technologií, a to jak daná věkem strojů (tedy opotřebením), tak i stavem technologií v době výroby, kdy nebylo možno ještě produkovat motorové pohony s tak vysokou účinností jako v současné době.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby energie ve zpracovatelském procesu a tím i ke snížení provozních nákladů ve společnosti. To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i do hospodaření společnosti, kdy bude možno zpracovávat a recyklovat stavební odpad s menšími jednotkovými náklady.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

•         zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

•         snížení spotřeby energií

•         snížení emisí CO2

•         snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)

•         zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.